Każdy z nas praktycznie posiada samochód dlatego też kupowanie auta nie stanowi dla nas nic nowego. Niestety w sytuacji kiedy chcemy kupić nowe auto okazuje się że nie możemy zrobić tego z własnych środków i musimy udać się po pomoc do banku. Przed złożeniem wniosku o kredyt musimy wcześniej dowiedzieć się jakie dokumenty będą nam potrzebne aby móc zaciągać ten rodzaj kredytu. Oczywiste jest że najważniejszy będzie dokument poświadczający naszą tożsamość czyli dowód osobisty i oczywiście dokument poświadczający wysokość naszego dochodu. Warto jednak wejść w ten temat bardziej szczegółowo i dowiedzieć się na ten temat trochę więcej,

Inne potrzebne dokumenty będą zależne od źródła naszego dochodu i będą to:

- Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są zobowiązane dostarczyć do banku aktualne zaświadczenie o tym na jaki okres jesteśmy zatrudnieni oraz o tym jaka jest wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Warto przygotować takie zaświadczenie za ostatnie 3 miesiące ponieważ większość banków wymaga od nas takiego okresu.

- osoby będą ce już na emeryturze muszą przedłożyć w banku dowód potwierdzający wypłatę tego świadczenia, wystarczy tu ostatni odcinek wypłaty świadczenia, może to być również kserokopia decyzji potwierdzającej przyznanie emerytury.

- osoby będące na rencie podobnie jak renciści są zobowiązani do przedstawienia w banku dowodu wpłaty świadczenia bądź kserokopia decyzji potwierdzającej przyznanie renty, bądź też legitymacja rencisty,

- osoby prowadzące gospodarstwo rolne muszą potwierdzić fakt posiadania gospodarstwa poprzez okazanie zaświadczenie wystawionego przez urząd gminy o nakazie płatniczym, może to być również kserokopia potwierdzająca opłacanie składki KRUS bądź też zaświadczenie o nie zaleganiu z takimi płatnościami.

- osoby prowadzące działalność gospodarczą mają nieco bardziej skomplikowaną procedurę. Pierwszym koniecznym dokumentem jest kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź też odpis z KRSu. Inny dokument to zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami składek za ostatnie trzy miesiące, ważne jest także zaświadczenie z urzędu Skarbowego o tym, że nie zalegamy z płatnością podatku. Dokumentów tych może być znacznie więcej jednak zależy to od indywidulanego podejścia banku, dlatego też warto wcześniej zapoznać się z tym jakie dokumenty będą nam potrzebne robiąc to odpowiednio wcześniej zaoszczędzimy sobie dodatkowego stresu. W tej sytuacji najlepiej skontaktować się z pracownikiem banku bądź z doradcą.